Det finns tydliga tidsintervaller för då en OVK-besiktning ska genomföras och där man som fastighetsägare är skyldig att boka en certifierad funktionskontrollant för att se om det ventilationssystem som finns är godkänt. Det är ett system som är reglerat i lag sch som således inte ger några möjligheter att fly undan frågan som fastighetsägare. Kort sagt - inga om- och inga men: en OVK-besiktning ska ske då det är dags enligt den tidsintervall som beslutats om fastigheten i fråga. OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och det är något som alla fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er i Sverige kommer att komma i kontakt med.

Om det handlar om en nybyggd fastighet så sker en OVK-besiktning i syfte att säkerställa funktionen och att ventilationssystemet möter de krav som ställs; likväl så kontrolleras att instruktioner och anvisningar finns placerade så att man lätt kan nå dessa vid behov. En tredje sak som kontrolleras vid nybyggda fastigheter är att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som riskerar att spridas ut i lägenheterna. Det senare gör man även vid en OVK-besiktning i äldre fastigheter.

En återkommande OVK-besiktning vid äldre fastigheter

Vid just äldre fastigheter så handlar det om återkommande kontroller där man även ser över att systemets funktioner och prestanda överensstämmer med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk; man får även en undersökning utförd som kan visa på åtgärder man kan vidta som fastighetsägare - åtgärder som kan leda till besparingar i form av lägre energiförbrukning.

Den senare punkten är intressant och - även om den är frivillig - väldigt tilltalande. Att punkten är frivillig innebär att man inte har något krav på att följa de åtgärder som presenteras i samband med en OVK-besiktning - som fallet är om det skulle visa sig att föroreningar finns eller att systemet inte lever upp till de föreskrifter som finns. Men, att följa dessa åtgärdsförslag kan leda till en avsevärt mycket bättre ekonomi på sikt och därför så borde det också tilltala många fastighetsägare.

Du ska spara pengar efter en OVK-besiktning

I många fall så är äldre ventilationssystem dyra i drift och där man således kan spara mycket pengar genom att vidta åtgärder. Om en OVK-besiktning skulle visa på att ett ventilationssystem är energislukande och därmed dyrt så bör man agera. Detta genom att se över vilka åtgärder som är möjliga - olika injusteringar, en uppdaterad skötsel eller genom att underhålla det på ett bättre sätt - och sätta dessa i system.

Det brukar inte innebära att klimatet i bostäderna försämras - snarare tvärtom: i många fall får man en mer balanserad inomhusmiljö med ett jämnt och behagligt luftflöde till ett lägre pris.

Att många ser en OVK-besiktning som ett nödvändigt ont - lite som ett straff - är därför felaktigt. Följer man de råd som ges av den certifierade funktionskontrollanten så kan man tjäna mycket pengar; en investering som dessutom börjar räknas från dag ett. Det kan man även anamma som villaägare. Hur mycket betalar du i onödan för ditt ventilationssystem? Du har som villaägare ingen OVK-besiktning att förhålla dig till - men du kan ändå tjäna på att låta en kontroll ske.

Mer information: https://www.ovkbesiktning.nu.

30 Oct 2018