Sida 2

Anlita bergsprängning i Stockholm för rördragningen

9 nov 2018

För den som bygger nytt på någon tomt i Stockholm, kan det vara bättre att spränga än att gräva. Handlar det om en tomt som har stora klippor och stenar på sin tomt, kan det vara snabbare och mindre kostsamt att spränga, eller kanske spräcka, ifall stenarna eller klipporna inte är särskilt stora eller som kräver en sprängning. En spräckning av stenar är en mindre variant av sprängning och kan med fördel göras om sprägningen ska äga rum inne i ett kvarter med flera byggnader som helst inte ska påverkas av efterdyningarna av en sprängning. Ska du dra nya rör på en tomt, kan både en sprängning, spräckning eller en borrning vara aktuellt för att rören ska kunna dras.

Anlita en säker firma för sprängning, spräckning eller borrning

När det kommer till att spränga, spräcka eller borra gäller det att anlita en firma som tänker på säkerheteten främst. En sådan sprägningsfirma måste tänka på säkerheten för alla dem som bor i närheten eller som har sitt arbete i närheten av platsen där man spränger. Den firman ska och bör tänka på hur man kan säkra så att det inte flyger tunga delar av stenar, grus och det som sprängs. Människor är mycket viktigare än byggnaderna och sakerna. Människors hälsa, liv och lem är viktigast i alla arbeten när det kommer till bergsprängningar. Den prioriteringen måste vara viktigast i arbetet för ett säkert bergsprängningeföretag.

Anlita företag som kan åstadkomma samma arbete men utan vibrationer

När det kommer till bergspräckningar, gäller det att kunna åstadkomma det men utan vibrationer. Spräcker man stenar måste man ta hänsyn till byggnader som är känsliga. Då bör de kanske inte utsättas för skadliga vibrationer. Åstadkommer men bergspräckning utan vibrationer kan man åstadkomma så mycket mer även om bergspräckningen förekommer nära andra byggnader.

Stockholm nav för många nybyggnationer

För tillfället byggs det många nya byggnader oh framför allt bostadshus i Stockholm och Uppsala. Landets byggherrar har insett det stora behovet av fler bostäder i huvudstadsområdet. Därför sker mycket av nybyggnationerna i Storstockholmsområdet. För tillfället är chansen störst att man får tag i ett företag som arbetar med bergsprägning i Stockholm. Det är i området mellan Stockholm och Uppsala, och åt alla väderstreck i Storstockholmsområdet som de flesta byggen ägre rum. Med en fullastad buss full med nya boende till Stockholm är behovet mycket stort. Har du behov av att läsa om bergsprängning som äger rum i Stockholm kan du läsa mer här.

Har en OVK-besiktning ägt rum?

30 okt 2018

Det finns tydliga tidsintervaller för då en OVK-besiktning ska genomföras och där man som fastighetsägare är skyldig att boka en certifierad funktionskontrollant för att se om det ventilationssystem som finns är godkänt. Det är ett system som är reglerat i lag sch som således inte ger några möjligheter att fly undan frågan som fastighetsägare. Kort sagt - inga om- och inga men: en OVK-besiktning ska ske då det är dags enligt den tidsintervall som beslutats om fastigheten i fråga. OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och det är något som alla fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er i Sverige kommer att komma i kontakt med.

Om det handlar om en nybyggd fastighet så sker en OVK-besiktning i syfte att säkerställa funktionen och att ventilationssystemet möter de krav som ställs; likväl så kontrolleras att instruktioner och anvisningar finns placerade så att man lätt kan nå dessa vid behov. En tredje sak som kontrolleras vid nybyggda fastigheter är att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som riskerar att spridas ut i lägenheterna. Det senare gör man även vid en OVK-besiktning i äldre fastigheter.

En återkommande OVK-besiktning vid äldre fastigheter

Vid just äldre fastigheter så handlar det om återkommande kontroller där man även ser över att systemets funktioner och prestanda överensstämmer med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk; man får även en undersökning utförd som kan visa på åtgärder man kan vidta som fastighetsägare - åtgärder som kan leda till besparingar i form av lägre energiförbrukning.

Den senare punkten är intressant och - även om den är frivillig - väldigt tilltalande. Att punkten är frivillig innebär att man inte har något krav på att följa de åtgärder som presenteras i samband med en OVK-besiktning - som fallet är om det skulle visa sig att föroreningar finns eller att systemet inte lever upp till de föreskrifter som finns. Men, att följa dessa åtgärdsförslag kan leda till en avsevärt mycket bättre ekonomi på sikt och därför så borde det också tilltala många fastighetsägare.

Du ska spara pengar efter en OVK-besiktning

I många fall så är äldre ventilationssystem dyra i drift och där man således kan spara mycket pengar genom att vidta åtgärder. Om en OVK-besiktning skulle visa på att ett ventilationssystem är energislukande och därmed dyrt så bör man agera. Detta genom att se över vilka åtgärder som är möjliga - olika injusteringar, en uppdaterad skötsel eller genom att underhålla det på ett bättre sätt - och sätta dessa i system.

Det brukar inte innebära att klimatet i bostäderna försämras - snarare tvärtom: i många fall får man en mer balanserad inomhusmiljö med ett jämnt och behagligt luftflöde till ett lägre pris.

Att många ser en OVK-besiktning som ett nödvändigt ont - lite som ett straff - är därför felaktigt. Följer man de råd som ges av den certifierade funktionskontrollanten så kan man tjäna mycket pengar; en investering som dessutom börjar räknas från dag ett. Det kan man även anamma som villaägare. Hur mycket betalar du i onödan för ditt ventilationssystem? Du har som villaägare ingen OVK-besiktning att förhålla dig till - men du kan ändå tjäna på att låta en kontroll ske.

Mer information: https://www.ovkbesiktning.nu.

Ta din undersökningsplikt på allvar

22 okt 2018

För många husköp går på tok för fort. Detta kan i sin tur leda till onödiga konflikter mellan en köpare av ett hus och säljaren av huset i fråga. Dolda fel i hus och konflikter gällande dessa har blivit vanligare.

I vissa fall är det lätt att påvisa dolda fel i ett hus, men i de allra flesta tvister så är det inte lika lätt. Säljaren har ofta sålt huset med gott samvete och utan att vara medveten om att någonting är fel. Det gör att säljaren naturligtvis inte vill betala en massa pengar i onödan. Köparen å sin sida vill naturligtvis inte betala pengar för en kostsam renovering av exempelvis en vattenskada i ett hus som han huset köpt.

Dolda fel ska inte kunna upptäckas vid en besiktning av en besiktningsman, de ska - stet till husets ålder - inte kunna vara förväntade och vare sig köpare eller säljare ska vara medveten om att felet funnits där. Det är grundkriterierna, och som alla ser så är dessa ganska luddiga och svåra att reda ut - även för en sakkunnig jurist. Vi tycker att en av dessa kriterier kan rädda många konflikter: nämligen den initiala besiktningen av huset.

Ta hjälp av en VVS-firma

En besiktningsman kontrollerar ett hus innan ett köp. Han gör detta mot en kostnad och det är en bra försäkring för en köpare. Ett måste, enligt oss. Men, en besiktningsman kontrollerar huset okulärt. Det vill säga; han dokumenterar skicket på det han ser och skriver upp alla synliga misstag.

För att vara helt säker och för att slippa konflikter om dolda fel så bör man också komplettera en besiktningsman med andra yrkesmän. Följande kan vara skillnaden mellan en bra affär och en affär som slutar i en uppslitande, långdragen tvist gällande dolda fel:

 • VVS-firma: Hur ser stammarna ut? Alla rör och ledningar som finns på insidan av huskroppen drabbas också av slitage och bör kontrolleras. Det kan ske genom en rörinspektion utförd av en vvs-firma. En rörinspektion går fort att genomföra och är inte speciellt kostsam.
 • Elektriker: Hur ser elsystemet ut, finns det något att anmärka på där? En elektriker kan snabbt ge svar på om ett byte bör göras och vad ett sådant då eventuellt skulle kosta.
 • Fukmätning. Att egnomföra en fuktmätning sparar mycket bekymmer i framtiden. Gör man en sådan i källaren så får man också ett tydligt svar på om en kostsam dränering kommer att behövas. Vi skulle här äöven rekommendera en radonmätning-. Även om en sådna bör genomföras under en längre tid - och under eldningssäsongen - så finns det snabbare varianter. De är inte helt tillförlitliga, men de ger klara indikationer som kan ge dig som köpare ganska klara besked om vilken radonhalt som finns.

När du upptäcker fukt vid rördragning

16 okt 2018

Det är en hel del man får se om man arbetar med hantverk och särskilt som VVS-montör. Många av de problem som VVS-montörer får rycka ut är på grund av stopp i avlopp, till exempel. Villaägarna står kanske med vatten upp till knäna och har svårt att komma till rätta med problemen på egen hand. Då blir man tvugen att gå ner med en kamera i rören och ta reda på vad det är som har orsakat skadan och stoppet i avlopp. Sedan när man har avlägsnat själva stoppet kan man sedan åtgärda resten av de konsekvenser som stoppet har lett till.

Finns allt möjligt och omöjligt i VVS-rör

Många gånger kan man se hela fettklumpar som har orsakat stoppet i avloppet och som har stoppat flödet. En stor sådan hittades i Londons avloppssystem. Den var gigantisk och hade samlat på sig en massa skräp som hade runnit i avloppsrören. Andra gånger kan man drabbas av råttor som gnager på rören. Det sägs att det finns minst lika många råttor som det finns folk i Stockholm; väldigt många med andra ord. Andra gånger kan rören ha drabbats av rötter som har tagit sig in i rör. Oavsett vad som har orsakat stoppet i avloppet måste det åtgärdas. Man måste avlägsna det skadade röret och byta ut det.

Skadade rör ger fuktskador

Som ett brev på posten kommer de skador som finns på rör, att ge fuktskador på fastigheten. Man måste riva ut allt som är skadat, hyra en avfuktare och se till fukten avlägsnas, rivs ut och torkar innan man kan bygga igen med nytt, fräscht material. Det är en viss procedur som ska till när man åtgärdar fukt. Man måste för det första ta reda på var, hur och omfattningen av fuktskadan. Sedan kan man göra något åt det hela.

Avfuktare viktiga i sammanhanget

Att bara vädra ut, genom öppna fönster och vinddrag går inte an. Man måste ha en riktig avfuktare som effektivt får bort all fukten. Utan en sådan tar det år och dagar innan du når en avfuktad luft. Innan, under tiden och efter man har kört en avfuktare på plats, mäter man luftfuktigheten. Man ger sig inte förrän luftfuktigheten har återställts till godkända nivåer. Googla "hyra avfuktare" så att du får tag i ett företag som kommer med en sådan till platsen och kan hjälpa till med att se till att luften inte är så fuktig längre. Lycka till!

Hitta rätt företag för installation av bergvärme

2 okt 2018

Det finns några saker som man bör vara medveten om då det kommer till bergvärme. Vi säger detta då många verkar tro att just denna energikälla är lösningen på alla problem. Så enkelt är det inte. Bergvärme är en riktigt bra energikälla att använda som uppvärmning till en villa i exempelvis Stockholm - men den kan vara helt värdelös för en annan.

Man kan inte generalisera och säga att bergvärme per automatik kommer att sänka uppvärmningskostnaderna och bidra till en bättre miljö. Bergvärme har all potential att göra det, men då krävs det också rätt förutsättningar. Här är några exempel på sådana:

 • Rätt geologiska förutsättningar. Vissa områden har överhuvudtaget inte möjlighet att använda bergvärme. Vissa kanske har det - men då måste man borra extremt djupt för att nå källan. I många fall så kan det vara ett större värde att välja markvärme, sjövärme eller någon annan typ av energi och värmepump - luft/luft exempelvis - än bergvärme. Det som krävs är en noggrann geoteknisk undersökning innan där man ser över vilka förutsättningar som finns. En tumregel är att ju längre och djupare man borrar, desto djupare får du som kund gräva i plånboken och det innebär att det kan finnas ett värde i att överväga andra alternativ om den initiala undersökningen visar på djup borrning.
 • Närhet till grannen. Din granne i Stockholm har bergvärme och njuter frukterna av detta val. Det innebär konkret att han betalar 80% mindre än vad du gör för din gamla oljepanna - varje år. Dessutom så slipper grannen hålla på att beställa olja, han slipper en massa service och han slipper oron över vad som kan hända då priserna för olja går upp. Hans uppvärmningskostnad är konsekvent och låg, din är det inte. Då är det också solklart att du vill borra efter bergvärme och få samma fördelar, eller hur? Nej, ditt borrhål får inte vara närmare än 20 meter från din granne. Om så är fallet så kommer era borrhål att ta ut varandra och ingen av får någon vidare effekt av bergvärme.

Installation och borrning är väldigt viktig

Om du har rätt förutsättningar för bergvärme så kan du med fördel gå vidare och kontakta ett företag för borrning och installation av den värmepump du köpt. Rådet är att du låter samma företag sköta allt - borrning, installation och efterarbetet i form av att återställa marken. Totalentreprenad ger dig större säkerhet. Men, du bör välja rätt företag också. Bergvärme är bra och kan ge extremt bra effekt; men den effekten blir aldrig högre än kompetensen hos företaget du anlitar.

En felaktigt placerad värmepump eller - ännu tydligare - ett felaktigt dimensionerat borrhål - kommer bara att sluka pengar. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du lagt på själva värmepumpen. Är den inte installerad på ett korrekt sätt så kommer du att få betala en massa i onödan. Se till att ta dig tid innan du skriver ett avtal. Kolla alltid upp referenser i förväg och säkerställ genom detta att du får den effekt du vill ha.

Bergvärme kan vara det bästa alternativet och ge dig bättre kontroll över din ekonomi; men det kan också vara en riktig björntjänst för din plånbok. Se till att undersöka vilken kvalitet företagen har och gör ett korrekt val. Kolla alltid referenser och hör med tidigare kunder hur det upplevt servicen och - framförallt - vilken effekt de fått i efterhand.

Läs mer: http://www.bergvarmestockholm.com.

Hur fungerar det hemma när man byter stammar

28 sep 2018

Är det dags att byta ut stammarna? När det har gått mer än 50 år är det dags att byta ut rören i fastigheten som man bor i. Oavsett om det är en villa eller en BRF; en bostadsrättsförening, måste man byta ut rören när det har gått flera år sedan det sist gjordes. En vatten- eller fuktskada tar stora summor i anspråk för att komma till rätta med. Och om det inte görs är det stor risk för att skadorna permanentas och sedan leder till stora problem med mögelsporer som gör de boende sjuka. Ingen vill ha en sådan bostad. I värsta fall leder till odörer av fukten och att ingen vill bo i en sådan bostad. Den blir omöjlig att sälja och måste rivas. En sådan situation vill ingen ha.

Byta stammar höjer värdet på bostaden

Frågan om bostaden har nya stammar brukar alltid vara central och en sak som lockar till sig spekulanter. Och ju fler spekulanter desto bättre pris på bostaden. Det vet de flesta; ju större efterfrågan desto högre pris. Att byta stammarna gör att du säkert kan höja priset med flera 100.000-tals kronor, så mycket är det värt att byta stammarna.

Alla som har varit med om ett stambyte vet att det innebär en del bök och stök. Man måste – som alla förstår – stänga av vattnet medan man arbetar med rören. Man tar ju bort de gamla rören, och lägger nya, fräscha rör. Nya rör är vikiga dels för vattnets fräschör, du kommer att märka det på smaken när du har fått helt nya rör, och för att veta att din fastighet inte ska drabbas av någon skada av vatten eller som en följd av vattenskadan, få fuktskador som skadar fastigheten på ett omfattande sätt.

Man brukar göra badrums- och köksrenoveringar

Eftersom man är så illa tvungen att riva upp alla ytor där rören går, det vill säga väggar och golv, brukar man därför passa på att göra en helrenovering av badrummen när allt ändå är upprivet. Då får man både nya rör och ett nytt badrum på en och samma gång. Det innebär att du under den tid som de nya rören läggs in inte kan använda badrummet tills hela renoveringen är gjord. Därför bär du anlita ett företag som är behjölpliga med altenrativ för dig som bostadsägare så att det går så smidigt det bara går under renoveringstiden. Är du intresserad av ett stambyte i Stockholm läs då mer här.

Vanliga frågor kring rörinspektion

15 sep 2018

rörVilka rör kan det genomföras rörinspektion på?

De vanligaste rören är avloppsrör, rörstammar, vattenledningar och dräneringsrör. Det som kan begränsa om rörinspektion kan ske eller inte är rörets dimension. Men med dagens minimala kameror kan inspektion ske i de flesta större ledningar.

Varför ska rörinspektion ske?

Det finns egentligen tre grundläggande tillfällen då rörinspektion sker.

 1. Vid akuta problem

Kanske är det helt totalt stopp i avloppet. Det kan då behöva inspekteras med kamera vad som ligger bakom detta fel. Är det något som gått sönder eller har det fastnat något i röret? Inspektionen ligger därmed till grund för kommande åtgärd.

 1. Förebyggande

På äldre byggnader kan rörinspektion ske som en förebyggande åtgärd. Detta för att inspektera och kontrollera de befintliga ledningarna. Behöver de bytas ut inom kort? Finns det små skador som kan repareras så att inte större skador behöver uppkomma?

 1. Inspektion inför renovering

Rörinspektion sker även inför att relining ska ske eller andra renoveringar på rörsystemen. Detta för att planlägga hur rören ser ut. Finns inte ritningar kan mätningar även göras gällande rörens storlek, var de leder och dess kvalité.

Bör rörinspektion ske innan fastighetsköp?

Om en fristående villa ska köpas kan det finnas en fördel att genomföra en rörinspektion. Detta i likhet med att det är viktigt att göra en grundläggande kontroll, av en besiktningsman, för att upptäcka mögel, fuktskador m.m. Skulle det visa sig att rören är i dåligt skick väntar ju en relativt stor och dyr renovering som självklart kan påverka hur mycket man är villig att betala för fastigheten.

Vad kostar inspektionen?

Självklart beror det på omfattning av inspektionen. Men för privatpersoner brukar det inte behöva kosta mer än ca 5000 kr. Flera företag har färdiga ”paketlösningar” där man beställer en inspektion som får maximalt ta ett visst antal timmar. Då ingår en komplett rörinspektion på en normalstor fastighet, dokumentation samt rekommendation kring vad man bör göra för att eventuellt åtgärda skador.

Vad gör vi om rören behöver renoveras?

Många företag som erbjuder rörinspektion åtgärdar inte själva de fel som hittas. Däremot finns nästan alltid samarbeten med företag inom VVS-branschen som därmed kan anlitas. I vissa fall kan man anlita ett företag för inspektion och åtgärd. I så fall kan de ha totalentreprenad på arbetet vilket därmed betyder att de utför allt det arbete som behövs men att det är flera företag involverade i projektet. Du som kund har däremot enbart kontakt med ett företag – i detta fall de som utför rörinspektionen. rörinspektionstockholm.se/ är ett välrenommerat sådant som vi kan rekommendera. 

Därför är värmepumpar miljövänliga

23 aug 2018

Funderar du på värme trots att sommaren redan har varit så varm den bara kan vara. Tydligen har årets sommar slagit värmerekord för 260 år tillbaka, minst. Trots det blir det vinter trots allt. Då blir det dags att värma våra kalla hus. Det kan tyckas vara långt till det blir dags att värma upp våra hus, men tiden går fort. Vad kan vara bättre än att installera den värme som behövs, redan nu? Då gör det ingenting att man behöver hålla dörrar och fönster öppna. Och även om du inte installerar det nu, kan du gott och väl fundera på vad du ska välja; vad är miljövänligt? Vad kan hålla dina uppvärmningskostnader nere? Som tur är finns det de uppvärmningskällor som uppfyller båda kriterierna.

Värmepump

Värmepump är miljövänligt på så sätt att den tar till vara den energi som finns lagrad i solen, berget, vattnet eller i vinden. Har du en oljepanna som ser till att ditt hus blir uppvärmt kan du växla om till bergvärme. Då borrar du efter den värme som finns i alla berg. Det innebär att du måste borra mycket långt för att komma åt hettan i berget. Det är möjligt och har du väl fått bergvärme installerat i ditt hem, har du en outsinlig värmekälla som inte kräver stora kostnader. Däremot kostar det en hel del att både borra och installera värmepumpen som tar till vara värmen från berget. Däremot slipper du kostnaderna senare. Efter det har du låga driftskostnader och underhållsfritt värmesystem.

Minskning av koldioxidutsläpp med värmepump

Den som ställer om och väljer att värma sitt hus med hjälp av värmepump, minskar kodioxidutsläppet med flera ton. Det om något är en anledning till att byta till en värmepump för uppvärmningen av sitt hus. Det kostar inte mycket att installera en värmepump. Fråga om offert av din närmaste VVS-firma. Då får du veta vad det skulle kosta just när det kommer till ditt hus. Bor du i Lund, till exempel, och letar efter rörmokare som arbetar med VVS i Lund kan du googla " VVS Lund" för att få exempel på några sådana av Google. Då är det bara att ta kontakt med någon av dem och be om offert och referenser. En rätt sorts värmepump kan minska användninen av el i ditt hus. Installerar du en värmepump slipper du använda andra värmekällor. Därför är en värmepump en bra investering till ditt hus. Läs mer om det på: vvslund.biz.

Byt till bättre fönster i samband med renovering

6 aug 2018

Mer omfattande renoveringar har blivi allt vanligare i Sverige. Det hela följer logikens lag: att man numera kan använda sig av rot-avdraget och därmed dra av 30 % av den totala arbetskostnaden för tjänster som rör renoveringar, reparationer och tillbyggnader har gjort att det finns ett ekonomiskt värde. Inte sällan så leder ett projekt vidare in till ett annat. Väljer man att anlita ett företag för att renovera köket - ja, då kanske man också passar på att göra om i ett närliggande rum på samma gång.

Då många företag dessutom erbjuder totalentreprenad så är det än mer fördelaktigt. Det innebär att du som privatperson anlitar en- och samma firma för allt som rör din renovering och där detta företag tillhandahåller exempelvis en elektriker för att dra el och sköta olika installationer, en rörmokare för rördragning, en snickare för att sätta stommar och i övrigt sköta grundjobbet, en plattsättare för kakel och klinkers och så vidare.

Allt detta gör tjänsten mer kostnadseffektiv och mer friktionsfri - totalentreprenad och rot-avdraget har visat sig vara en god kombination som gynnar både kund och företag. Vi skulle dock vilja slå ett slag för att man vid en renovering även ser tilld et funktionella och inte enbart det estetiska. Visst är det viktigt att allt ser bra och fräscht ut, men det ena behöver inte utesluta det andra. Det går att få det snyggt, fräsch och funktionellt; någots om i sin tur kan innebära en långsiktig investering. Många renoverar på ytan snarare än på djupet. Ett gott exempel på hur man kan, så att säga, förena nytta med nöje är att passa på att byta fönster vid en renovering.

PVC-fönster är en investering

Om du har äldre fönster på ditt hus i Stockholm så är det nämligen troligt att dessa gör att du får betala väldigt mycket pengar i onödan. Speciellt om dessa fönster är av trä. Varför? Jo, för att trä är ett levande material som kan röra sig i sidled. Detta skapar glapp och gör att fönstret inte blir tätt. Ett fönster som inte är tätt släpper ut varm luft och låter kall luft strömma in - det i sin tur leder till en högre kostnad för uppvärmning.

Nya fönster av exempelvis plast är snygga, de har inget läckage, de är billigare än trä och de har en längre livslängd. Att vid en renovering av exempelvis köket även passa på att ta kostnaden för nya fönster är något som rekommenderas då du dels kan få jobbet gjort enligt totalentreprenad, dels använda dig av Rot-avdraget och dels också får ett vackrare kök.

Fönster spelar nämligen en väldigt stor roll även sett ur ett inredningsperspektiv - både från in- och utsida. Och: det är en investering som börjar betala sig redan från dag ett.

Därför lönar det sig prenumerera på underhåll

21 jul 2018

Varje år inträffar över 100.000 vattenskador, skriver försäkringsföretaget If. De borde veta. Den sammanlagda summan för att åtgärda dessa fel kostar mer än 6 miljarder kronor per år, enligt VVS-branschen. Detta visar att vattenläckage och därpå följande skador är ett av de vanligaste problemen i hus och hem. Vi använder vatten till många saker i våra hem. De vanligaste läckagen är läckor i vitvaror i våra kök – diskmaskiner. Det beror på alldeles för lösa anslutningar och, eller spruckna ledningar. Är de utan åtgärd, ökar kostnaderna ju längre tid som går. Även om inte skadan ser ut att vara särskilt omfattande, leder de ändå till betydande skador i det långa loppet:

– En ismaskin som läcker några droppar per dygn  kan leda till att man behöver riva ut hela köket efter några år. Torkperioden är dessutom väldigt lång. Under reparationen kan det vara besvärligt eller rentav omöjligt att bo kvar i hemmet, i så fall blir man tvungen att ordna med tillfälligt boende. Ett nytt kök kostar dessutom mycket pengar, säger Mats Larsson på If.

Hur är det då med ersättningen för skadan?

Frågan är hur det går för en privatperson som får en vattenskada; kostar det något för mig som privatperson, eller får jag det på försäkringen? Så här är det:

 1. Inte alla känner till att det är långt från alla vattenskador som ersätts av försäkringsbolagen.
 2. Flest försärkingsföretag ger ersättning som kommer av vatten som kommit genom yttertak eller fasad
 3. Inget av försäkringsbolagen täcker vatten som kommit in i hus på grund av bristfällig dränering
 4. Inget bolag ersätter altantak, balkongtak eller derandatak som har skadats av för mycket snö.

Vad vi själva kan göra

Med tanke på att det ger oerhörda skador, även om det är fråga om några droppar vatten som läcker är det viktigt att se över det egna huset. Man kan anlita ett företag som kommer och ser över vattenfrågan i ens hus. Kommer ett företag och besiktigar bostaden, ser de samtidigt att erbjuda lösningar för de rör som eventuellt läcker. De kan dra om rör som är felmonterade, ersättta med nya rör som inte läcker och ge lösningar på något som är fel i bostadskonstruktionen eller i rördragningarna. De kan dessutom gå in med minikameror som dokumenterar rörens inre status.

Så kan man skydda bostaden

Inomhus kan man se till att alla rör dras och planeras av en VVS-montör. Man kan kontrollera att alla rör som går till vitvaror eller maskiner sitter rätt. Man kan be en VVS-firma göra en undersökning om fukt har drabbat ditt hus, eller lägenhet. Kontrollera tak och hängrännor så att de inte läcker. Göra en dränering runt huset så att inte husgrunden drabbas av fukt. Passar bra att göra det nu under sommarmånaderna.

Badrumsrenoveringar kan kräva nya rör

20 jul 2018

För den som tänker sig genomföra en badrumsrenovering kan det innebära att man blir tvungen att dra om rör, beroende på hur det gamla badrummet ser ut. Är det ett mycket gammalt badrum finns det några saker att tänka på som behöver fixas till för att till exempel Byggkeramiska rådet (BKR) ska godkänna renovringen. Byggkeramiska rådet är den organisationer som fungerar som en auktoritet för hur man bygger med keramik (kakel och klinker) och anger standard och regler för byggen av våtrum. Det är enligt BKR:s regler som anger standarden på det hantverk som sedan godkänns av bland annat försäkringsbolag, besiktningar och fastighetsmäklare – en slags garanti på att arbetet i ett badrum är väl genomfört helt enkelt.

Detta bör du tänka på inför en badrumsrenovering

Ska du ha golvvärme? Fundera i så fall på hur värmen ska transporteras i golvet. Fundera också på vart du behöver dra el, ska de vara på samma ställe som förut eller dras på annat sätt? Har du en golvbrunn som är äldre än från 1990, måste de bytas ut. Inför badrumsrenoveringen bör du kontrollera standarden på dina rör. Bästa sättet är att be en VVS-montör komma och kika på dem. Då tar de med sig en mini-kamera och går in i rören med den. Den tar bilder och sänder den till en dator så att man får bilder från inuti rören. Då kan VVS-montören få en uppfattning om standarden på dina rör. Om standarden är för dålig på rören bör de bytas ut, vad kan vara bättre än att göra det när du ändå ska bryta upp golvet vid en badrumsrenovering?

Om du har ett gammalt badrum från före 1980

Har du ett äldre badrum som byggdes, eller renoverades före 1980-talet, kan material i badrummet dessvärre innehåll asbest. Innan man upptäckte asbestens farliga inverkan på människors hälsa, ansåg man att asbesten isolerade bra, vilket gjorde asbesten till ett populärt isoleringsmaterial i badrum. Om så är fallet, bör du ta kontakt med en saneringsfirma vid rivningen av det gamla badrummet. De vet hur en sanering ska gå till, så att inte människor kommer till skada. Asbesten är nämligen farligast när man river i den och man kan behöva bygga luftslussar innan man river badrummet. Först efter att asbesten är borta är det fritt fram att renovera resten av badrummet.

Anlita en heltäckande renoveringsfirma

När det är dags att välja vilken firma som ska ta på sig renoveringen av badrummet är det viktigt att välja någon som kan ta på sig det alla de olika delar som en badrumsrenovering innebär; VVS-montörer, elektriker och plattsättare, eller målare. Om du inte känner till någon badrumsrenoveringsfirma kan du alltid googla "badrumsrenovering Stockholm", om det är i Stockholm du behöver det, annars skriver du den ort där du bor på sökfältet i sökmotorn. Lycka till!

Svårt att lägga golv vid elementen?

30 maj 2018

Att lägga ett golv är något som är roligt, spännande och som hela tiden leder någonstans. För varje bit du lägger så kommer du lite närmare målet och då dagens golv dessutom - i många fall - går att enbart klicka i varandra så klarar även en ren novis av det. Vi ska säga att man vid exempelvis en mönstrad parkett - en fiskbensparkett - bör ta professionell hjälp och anlita en golvläggare.

Det är något som man även bör överväga oavsett golv då man minimerar risken för sprickor, för lutning och rent allmänt för att undvika problem. En golvläggare kostar inte så mycket pengar i och med att tjänsten är inkluderad i Rot-avdraget och att man således kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på deklarationen. Detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Ett effektivt och prisvärt sätt att slippa bekymmer och för att spara tid. Bor du i en större stad som Stockholm så har du också alla möjligheter att få ett bra pris genom att använda den rådande konkurrensen mellan golvläggare. Så dyrt är det alltså inte.

Har du tid så är det dock väl värt att prova på att lägga golvet på egen hand. Du kommer att klara det bra ända fram till dess att du når väggen där elementen sitter. Just elementrören är nämligen något som ofta ställer till problem för lekmän. Hur får man till det och hur gör man det snyggt? Måste man slå av vatten, värme och el och skruva loss alla element enbart för att få golvet på plats? Nej. Vi visar hur du ska gå tillväga.

Så här lägger du golv vid element

För att kunna lägga ett golv vid element så krävs följande saker:

 • Tejp, penna, sticksåg (finns att hyra), en hålsåg och en silikontätningspistol.

Så här gör du:

  1. Mät ut var hålen till rören kommer att hamna på golvplankan. Var noggrann med detta och ta god tid på dig.
  2. Tejpa vid markeringen med maskeringstejp. Ta därefter hålsågen och borra hål. Viktigt är att hålsågen har större diameter än vad rören har. 16 mmm är en tumregel som brukar rekommenderas.
  3. Såga: Du ska såga ett snitt mellan hålen. Därefter ska ytterligare två snitt sågas: från mitten av hålen och snett ut mot plankan. Tänk på att båda bitarna kommer att komma till användning så se till att det blir rätt redan från start.
  4. Lägg på plats. Tryck ihop bitarna och se till att inga glipor finns. Täta med hjälp av silikonpistolen och torka bort eventuellt spill.
  5. Ett dyrare golv och det svinn som sker

Har du aldrig lagt ett golv så kommer d u ganska snabbt att bli varse om att en hel del svinn kommer att äga rum. Du kommer att göra fel längs resan, så enkelt är det. Räkna därför på detta också och beställ lite mer golv än vad du kanske tror.

Har du köpt ett mer exklusivt golv så är rådet att du anlitar en golvläggare direkt. Du kan gott prova att lägga ett billigare golv på egen hand, men de riktigt dyra bör tas om hand av ett proffs. Det tjänar du på i längden.

Mer info om golvläggning finns att hitta här: http://www.golvläggarestockholm.net.

Viktigt när det kommer till att dra rör

27 maj 2018

Ska du renovera badrum, eller kök? Om du inte kan dra rör själv, kan det vara viktigt att anlita rätt person för jobbet. Det finns några saker som är viktiga när du anlitar en VVS-montör. Många är de som luras av hantverkare som verkar vara bra och som tar ett lågt pris för sitt arbete. Men det finns vissa risker mer att anlita någon som är väldigt billig. Vissa hantverkare som tar låga priser, bryr sig inte om slutresultatet. Det kan hända att de tänker att ”man får det man betalar för”, och tar de ett väldigt lågt pris, kanske de tänker att man får ett halvbra jobb eftersom de tar så lågt pris. Därmed får man knappt arbetet gjort, bara för att det är ett så lågt pris. Då är det lika bra att se till att hantverkaren får ett bra pris och att han eller hon gör ett bra jobb, från början i stället. Därför listar vi här några av de saker, eller punkter som är viktiga att tänka på när du anlitar någon hantverkare som ska göra ett VVS-arbete.

1. Få ett kostnadsfritt hembesök innan arbete

Om du ber om en offert och det VVS-företag som du tar kontakt med ber om att får göra ett hembesök hos dig – kostnadsfritt – för att kunna ge dig en så exakt offert som möjligt, då vet du att de är seriösa och är noggranna. Anlita dem. Det kommer du att vinna på.

2. Få garantier på de rör som dras till ditt badrum eller kök

Får du garantier på det arbete som den hantverkaren gör, kan du så gott som lita på att den personen gör det den ska. Om den hantverkaren, eller det företag som hantverkaren arbetar på, lämnar garantier på arbetet är det en viktig indikation på att de är seriösa och tar arbetet på allvar. Några års garantier på rördragningar innebär att du åtminstone får service under tiden som garantierna är giltiga. Skulle något hända under garantitiden, ingår det service på rören ifall något oförutsätt skulle hända. Det är bra, för då slipper du oroa dig över den saken i alla fall.

3. Viktigt att tänka på försäkring på företaget

Kontrollera gärna om företaget som du funderar på att anlita har rätt försäkring. Även om du själv har en hem- eller villaförsäkring ska inte en olycka falla på din försäkring. Den ska hantverkaren ta på en egen försäkring. Och en olycka händer så lätt. Så kontrollera att hantverkaren har en egen försäkring som faller ut ifall att något skulle hända.

4. Få dokumentation på allt i ditt badrum

Det är viktigt att hantverkaren dokumenterar allt den gör i ditt badrum. Och det bör du få när arbetet är klart. Då vet du i detalj vad som är gjort och när det är gjort. I synnerhet det som sker i ett badrum och hur det har gjorts är väldigt viktigt om något skulle hända. Skulle olyckan vara framme vet du vad hantverkaren har gjort för fel. Det är också lättare för den hantverkare som sedan ska laga det som den tidigare hantverkarn har gjort fel.

Hemstädning håller ditt nya badrum fräscht längre

9 maj 2018

Alla som någon gång renoverat i sitt hem vet att den initiala känslan är att man vill hålla allt så rent och fräscht som möjligt. Har du renoverat ett badrum så kommer du att vara mer frekvent med dammsugaren där, du kommer att gå an med skurkäppen och du kommer att hålla efter i både toalett och handfat samtidigt som du ser till att kaklet alltid skiner.

Du kanske minns hur illa ställt det var med det gamla badrummet och vill inte hamna i den så kallade kalkfällan igen där alla fogar och allt kakel hade en gul hinna över sig. Det som detta frenetiska städande handlar om är nyhetens behag.

Förr eller senare så blir ditt nya badrum ett rum i mängden och där du städar med samma låga frekvens som i resten av huset; du kanske slänger kläderna direkt på golvet, du spottar tandkräm i handfatet utan att skölja och du låter fogarna få de kalkavlagringar du lovat dig själv att de aldrig skulle få. Städning tar tid, det är inte så roligt och har man en gång börjat fuska så är det svårt att ställa om sig igen. Så enkelt är det.

Anlita ett företag för hemstädning

Det som många dock verkar ha missat är att man numera kan få professionell hjälp med sin städning till ett väldigt förmånligt pris. Du kan anlita ett städföretag för hemstädning i Stockholm och dra av halva kostnaden för arbete på din deklaration. Rut-avdraget - som denna skatterabatt kallas - är möjligt att använda med ett årligt tak på 25.000 kronor och väljer du exempelvis hemstädning - ja, då kan du själv också instruera - och bestämma vad det är som ska städas.

Har du renoverat ditt badrum så kan du välja att din hemstädning ska ske med större fokus just på denna yta. Du kan också välja att enbart få ditt badrum städat.

Städföretag idag är väldigt flexibla och lyhörda kring kundernas önskemål och en hemstädning idag skiljer sig markant från kund till kund. Hur vill du ha det? Det finns en god chans att du får städningen utförd exakt efter dessa önskemål. Dessutom kan du underlätta för städaren.

Instruera städaren hur man använder ättika i badrummet

Vi nämnde ordet instruera ovan och det spinner vi vidare på. Om vi tar kakelfogarna och problematiken med dessa - hur ska du hålla dessa fogar rena? Ett bra och effektivt sätt är att använda sig av Ättika och vatten. Blanda en sprayflaska med dessa ingredienser, skaka om och spruta över väggen. Därefter kan du använda en vanlig tvättsvamp - eller vid extremare noggrannhet; en tandborste - och gnugga bort all smuts och alla avlagringar.

Instruerar du den städare som ska sköta din hemstädning så kan detta förvandlas till en återkommande rutin som minimerar risken för framtida angrepp. Genom detta så kommer ditt nyrenoverade badrum att hålla den standard du vill under en väldigt lång tid.

Vad är OVK och varför finns det?

3 maj 2018

Efter år av dålig inomhusluft i landets skolor och sjukhus, bestämde sig regeringen för att göra något åt saken. Det blev okoncentrerade små elever i skolorna, landets patienter blev inte friska i den mån de hade behövt. 1991 bestämdes att alla offentliga byggnader skulle undergå en obligatorisk ventilationskontroll med jämna mellanrum med intervaller såsom:

 1. Förskolor, skolor och andra, liknande byggnader skulle kontrolleras vart tredje år oberoende ventilationssystem.
 2. Flerfamiljshus, kontorslokaler och personalutrymmen och industribyggnader skulle kontrolleras vart tredje år i enlighet med FT-ventiler och FTX-ventiler. Här menas  FT-ventiler = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Och FTX-ventiler = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda och med värmeåtervinning.
 3. Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och industribyggnader med  i enlighet med S-ventiler, F-ventiler och FX-ventiler vart sjätte år. Här menas med S-ventiler; självdragsventilation, ingen motor och bara ett hål som med hjälp av underström får luften att gå in och ut. Med F-ventiler menas fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. Och med FX-ventiler menas F-ventilation med värmeåtervinning.

Detta kontrollerar de vid varje kontroll

Vid varje kontroll måste besiktningsmannen kontrollera att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som sprids i resten av byggnaden, att alla instruktioner finns lättillgängliga för andra att hitta, så de förstår hur ventilerna fungerar. Och att ventilerna fungera som de är tänkta att göra. Vid återkommande besiktningarna att de fortsätter fungera som de gjorde från början och ta reda på vad som kan göras för att förbättra energihushållningen utan att försämra ventileringen.

Vi behöver ju alla tänka alltmer på miljön och inte slösa på energin som dock är begränsad på vår planet. Och ska vi slösa energi måste vi se till att tillföra minst lika mycket av de resurser som vi slösar bort. Fortsätter vi i samma takt som nu, kommer alla jordens resurser att ha tagit slut långt innan våra barnbarn kan ta över planeten. I flera årtionden och århundraden har vi lånat av våra barnbarn. Ungefär som om man inte kan vänta på arvet som man får när ens föräldrar dör och lever upp hela arvet medan de ännu lever. När det sedan är dags att skifta arvet finns inget kvar. Därför måste vi åtgärda all energianvändande till att bli mer vänligt mot jorden än just nu.

Kontrollerna görs för att säkerställa syrerik inomhusluft

Om inte luften inomhus är tillräckligt fullt med syre, får inte hjärnan den energi som den behöver att fungera som den ska. Syret i blodet går ner och vi blir trötta, ofokuserade och okoncentrerade. De som är konvalescenter och ska bli friska tar längre tid på sig än annars. Är ventilerna smutsiga hjälper de till att föra över virus och bakterier som virvlar runt i byggnaden i stället för att åka ut och låter frisk luft komma in. Vi blir sjuka av dålig ventilering, kan i värsta fall få andingssvårigheter och astma. Så kontrollerna är alltså viktiga.

← Äldre inlägg